HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và sự đảm bảo đủ điều kiện hoàn thuế của các chứng từ hoàn thuế.

Lập các bảng kê và các mẫu biểu xin hoàn thuế theo quy định của Nhà nước

Phối hợp với doanh nghiệp tham gia giải trình số liệu với cơ quan Thuế

Bổ sung các mẫu biểu theo yêu cầu của cơ quan Thuế

Thường xuyên cập nhật thông tin xử lý hồ sơ của cơ quan Thuế cho doanh nghiệp để đảm bảo số tiền thuế được hoàn đã nổi lên trên tài khoản của doanh nghiệp.

 

Video

Tư vấn trực tuyến

TƯ VẤN KẾ TOÁN

TƯ VẤN XÂY DỰNG

PHÒNG KỸ THUẬT
Khách hàng tiêu biểu

Công trình tiêu biểu